Vedtægter for Taarup borgerforening

Underskrevne vedtægter af 26. feb.-2019 Taarup Borgerforening

Underskrevet Generalforsamlings-referat af d. 31 august 2021 Taarup Borgerforening

Vedtægter for Tårup Borgerforening (TB)
Navn og hjemsted
§ 1 Foreningens navn er Tårup Borgerforening. Foreningen er hjemmehørende i Tårup Sogn i Viborg Kommune.
Formål
§ 2 Foreningen har til formål at virke samlende for befolkningen i sognet. Foreningen er en almennyttig, folkeoplysende forening, der gennemfører fritidstilbud for børn og voksne.
§ 3 Foreningen fungerer endvidere som borgerforening for Tårup Sogn. Borgerforeningen er en selvstændig i foreningen. Borgerforeningens formål er at varetage medlemmernes og borgernes fælles interesser i sognet.
§ 4 Foreningen ejer og driver Tårup Forsamlingshus.
Medlemskreds
§ 5 Alle personer, der tilslutter sig den folkeoplysende forenings formål, kan blive medlemmer. Alle myndige personer, der har bopæl i Tårup Sogn, kan uanset medlemskab af TB, deltage i borgerforeningsaktiviteter – herunder generalforsamlingen.
§ 6 Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.
§ 7 Medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentbetalingen kan omfatte deltagelse i foreningens aktiviteter, eller der kan opkræves særskilt betaling herfor efter bestyrelsens nærmere beslutning.
Generalforsamling
§ 8 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. Indkaldelse sker mindst 14 dage før i lokale aviser eller ved husstandsomdeling og evt. ved opslag.
§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:     

1.            Valg af dirigent og referent.

2.            Bestyrelsens beretning, samt godkendelse af beretning.

3.            Regnskabsaflæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab.

4.            Behandling af indkomne forslag

5.            Godkendelse af budget

6.            Valg af bestyrelse og 2 suppleanter til bestyrelsen. Se § 17 om bestyrelsens sammensætning.

7.            Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

8.            Eventuelt.

§ 10 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen alle medlemmer.
§ 11 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
§ 12 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 13 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindlig stemmeflerhed (håndsoprækning eller skriftlig afstemning, hvis blot et medlem begærer dette).
Ekstraordinær generalforsamling
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis 3/5 af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 20 medlemmer forlanger det skriftligt med begrundet anmodning over for formanden. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes indenfor fire uger efter anmodningen er modtaget.
§ 15 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med en frist på mindst 2 uger og skal indeholde dagsorden og skal i øvrigt ske på samme måde som for den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen
§ 16 Foreningen ledes af bestyrelsen.
§ 17 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 5 er valgt af generalforsamlingen og 1 er valgt af voksenundervisningen.     

Bestyrelsen foranlediger, at deltagerne i voksenundervisningen en gang årligt har mulighed for at vælge sin repræsentant til bestyrelsen. Hvis der ikke er ønske om at vælge en repræsentant, bortfalder valget det pågældende år, og bestyrelsen består således kun af 5 medlemmer.

De 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige år vælges 2 medlemmer og på ulige år vælges 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

§ 18 Suppleanter vælges for et år ad gangen. Der vælges en 1. og en 2. suppleant. En suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et medlem udtræder i løbet af valgperioden.
§ 19 Revisorer vælges for et år ad gangen, der vælges 2 revisorer og en suppleant.
§ 20 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
§ 21 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdelse af generalforsamling og vælger her formand, næstformand, sekretær og kasserer.
§ 22 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 23 Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt – dog mindst 2 gange årligt.
§ 24 Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes af formanden eller hvis 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det.
§ 25 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede.
§ 26 Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.
§ 27 Over bestyrelsens møder og generalforsamlinger føres en protokol, der underskrives af formanden (eller i dennes fravær næstformanden) og sekretæren.
Foreningens drift
§ 28 Bestyrelsen varetager forsamlingshusets daglige ledelse og drift, herunder udlejning, prisfastsættelse, ansættelse og afskedigelse af personale samt udarbejdelse af budget og regnskab for forsamlingshuset.
§ 29 Beslutning om køb og salg af fast ejendom træffes af generalforsamlingen.
Tegningsregler og hæftelse
§ 30 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst yderligere et bestyrelsesmedlem i forening, der kan meddeles prokura (gives fuldmagt). Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
§ 31 Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt – først og fremmest ved indtægterne ved udlejning af lokaler samt ved offentlige tilskud, men desuden ved arrangementer, tilskud fra andre institutioner, private tilskud, årlige kontingenter blandt medlemmerne samt belåning af fast ejendom. Foreningens midler, herunder evt. overskud, der ikke findes nødvendig til den daglige drift, skal indsættes i pengeinstitut i foreningens navn. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelse eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.
Regnskab og revision
§ 32 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret
§ 33 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
§ 34 Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status.
§ 35 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet skal specificere     

1.            Driften af de folkeoplysende aktiviteter.

2.            Borgerforeningen og forsamlingshus

Vedtægtsændringer
§ 36 Beslutninger om ændring af disse vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kræves 2/3 flertal af samtlige medlemmer til ændring af § 38.
§ 37 Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis ændringsforslaget forinden har været bekendtgjort i lokale aviser eller ved husstandsomdeling og evt. opslag.
Opløsning
§ 38 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af samtlige medlemmer på 2 hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning anvendes foreningens formue til almennyttige og kulturelle formål inden for Tårup Sogn efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.
§ 39 Protokol og andet, der har historisk værdi, afleveres til Landsarkivet.
Datering
§ 40 Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 26. februar 2019
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com