Vedtægter for Taarup borgerforening

Vedtægter for Tårup Borgerforening bestående af paragrafferne §1-§ 40

Navn og hjemsted
§ 1Foreningens navn er Tårup Borgerforening. Foreningen er hjemmehørende i Tårup Sogn i Viborg Kommune.
Formål
§ 2Foreningen har til formål at virke samlende for befolkningen i sognet. Foreningen er en almennyttig, folkeoplysende forening, der gennemfører fritidstilbud for børn og voksne.
§ 3Foreningen fungerer endvidere som borgerforening for Tårup Sogn. Borgerforeningen er en selvstændig i foreningen. Borgerforeningens formål er at varetage medlemmernes og borgernes fælles interesser i sognet.
§ 4Foreningen ejer og driver Tårup Forsamlingshus.
Medlemskreds
§ 5Alle personer, der tilslutter sig den folkeoplysende forenings formål, kan blive medlemmer. Alle myndige personer, der har bopæl i Tårup Sogn, kan uanset medlemskab af TB, deltage i borgerforeningsaktiviteter – herunder generalforsamlingen.
§ 6Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.
§ 7Medlemmer betaler kontingent senest 1. marts inden årets generalforsamling eller senest kontant/Mobile Pay ved fremmøde til Generalforsamlingen. Kontingentbetalingen kan omfatte deltagelse i foreningens aktiviteter, eller der kan opkræves særskilt betaling herfor efter bestyrelsens nærmere beslutning.
Generalforsamling
§ 8Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. Indkaldelse sker mindst 14 dage før ved opslag på Taarupborgerforening.dk, Taarupmail samt Knudbys opslagstavle på Facebook og opslag på Forsamlingshuset opslagstavle.
§ 9Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:   Valg af dirigent og referent.Bestyrelsens beretning, samt godkendelse af beretning.Regnskabsaflæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab.Behandling af indkomne forslagGodkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelse og 2 suppleanter til bestyrelsen. Se § 17 om bestyrelsens sammensætning.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleantEventuelt.
§ 10Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent som anført i § 7.
§ 11Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
§ 12Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 13Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindlig stemmeflerhed (håndsoprækning eller skriftlig afstemning, hvis blot et medlem begærer dette).
Ekstraordinær generalforsamling
§ 14Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis 3/5 af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 20 medlemmer forlanger det skriftligt med begrundet anmodning over for formanden. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes indenfor fire uger efter anmodningen er modtaget.
§ 15Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med en frist på mindst 2 uger og skal indeholde dagsorden og skal i øvrigt ske på samme måde som for den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen
§ 16Foreningen ledes af bestyrelsen.
§ 17Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 5 er valgt af generalforsamlingen og 1 er valgt af voksenundervisningen.   Bestyrelsen foranlediger, at deltagerne i voksenundervisningen en gang årligt har mulighed for at vælge sin repræsentant til bestyrelsen. Hvis der ikke er ønske om at vælge en repræsentant, bortfalder valget det pågældende år, og bestyrelsen består således kun af 5 medlemmer. De 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige år vælges 2 medlemmer og på ulige år vælges 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
§ 18Suppleanter vælges for et år ad gangen. Der vælges en 1. og en 2. suppleant. En suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et medlem udtræder i løbet af valgperioden.
§ 19Revisorer vælges for et år ad gangen, der vælges 2 revisorer og en suppleant.
§ 20Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
§ 21Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdelse af generalforsamling og vælger her formand, næstformand, sekretær og kasserer.
§ 22Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 23Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt – dog mindst 2 gange årligt.
§ 24Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes af formanden eller hvis 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det.
§ 25Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede.
§ 26Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.
§ 27Over bestyrelsens møder og generalforsamlinger føres en protokol, der underskrives af formanden (eller i dennes fravær næstformanden) og sekretæren.
Foreningens drift
§ 28Bestyrelsen varetager forsamlingshusets daglige ledelse og drift, herunder udlejning, prisfastsættelse, ansættelse og afskedigelse af personale samt udarbejdelse af budget og regnskab for forsamlingshuset.
§ 29Beslutning om køb og salg af fast ejendom træffes af generalforsamlingen.
Tegningsregler og hæftelse
§ 30Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst yderligere et bestyrelsesmedlem i forening, der kan meddeles prokura (gives fuldmagt). Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
§ 31Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt – først og fremmest ved indtægterne ved udlejning af lokaler samt ved offentlige tilskud, men desuden ved arrangementer, tilskud fra andre institutioner, private tilskud, årlige kontingenter blandt medlemmerne samt belåning af fast ejendom. Foreningens midler, herunder evt. overskud, der ikke findes nødvendig til den daglige drift, skal indsættes i pengeinstitut i foreningens navn. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelse eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.
Regnskab og revision
§ 32Foreningens regnskabsår følger kalenderåret
§ 33Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
§ 34Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status.
§ 35Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet skal specificere   Driften af de folkeoplysende aktiviteter.Borgerforeningen og forsamlingshus
Vedtægtsændringer
§ 36Beslutninger om ændring af disse vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kræves 2/3 flertal af samtlige medlemmer til ændring af § 38.
§ 37Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis ændringsforslaget forinden har været bekendtgjort ved opslag på Taarupborgerforening.dk, Taarupmail samt Knudbys opslagstavle på Facebook og opslag på Forsamlingshuset opslagstavle.
Opløsning
§ 38Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af samtlige medlemmer på 2 hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning anvendes foreningens formue til almennyttige og kulturelle formål inden for Tårup Sogn efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.
§ 39Protokol og andet, der har historisk værdi, afleveres til Landsarkivet.
Datering
§ 40Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. marts 2023
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com